ANNOUNCEMENT
  • Ufirstmag, Sikkim is going to organize an open essay writing and poem competition "THEME: PANDEMIC CRISIS – A LESSON FOR FUTURE "

Contestants Name List

1.       Kharananda Subedi 29.   Pragina Pradhan
2.       Deepan Mongrati 30.   Reshmi Sharma
3.       Binoy Dahal 31.   Hemraj Biswakarma
4.       Sujata Rai 32.   Milan Biswakarma
5.       Shrijala Bhandari 33.   Kishor Rai
6.       Bishal Subba 34.   Barsha Rai
7.       Arpana Acharya 35.   Manita Gurung
8.       Shanker Gurung 36.   Deepash Poudyal
9.       Ram Gurung 37.   Nabin Gazmer
10.   Binita Subba 38.   Dawa Bhutia
11.   Uttam Chettri 39.   Aswini Pradhan
12.   Rewash Sewa 40.   Sandeep Yogi
13.   Prashant Ghimiray 41.   Biren Chettri
14.   Niwash Basnett 42.   Nanda Kumar Biswakarma
15.   Saraswati Sharma 43.   Aditya Chhetri
16.   Mandhera Gurung 44.   Hangsal Liomboo
17.   Sarad Thapa 45.   Sonam Lhamu Bhutia
18.   Sagar Rai 46.   Divya Shasankar
19.  Kunzang Palzor 47.   Kaushik Tamang
20.   Nikhil Chettri 48.   Abhishek Bhista
21.   Dinesh Biswakarma 49.   Anuragh Sewa
22.   Chewang D Tamang 50.   Prem Ghatraj
23.   Wangyal Sherpa 51.   Deo Kumar Rai
24.   Ravi Chettri 52.   Sujan Rai
25.   Tika Prasad Sharma 53.   Indra Ghale
26.   Thomas Lepcha 54.   Ranjit Sewa
27.   Rohika Ramudamu 55.   Yogesh Rai
28.   Prakash Poudyal 56.   Lalit Rana

2016 Website Developed By UFirst Developer Team Ufirst Magazine